"Člověka je možno poznat podle knih, které čte".          H.L. Samuel. 

Knihovní řád

Knihovní řád Místní knihovny ve Zděchově
1. Poslání a činnost knihovny 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (tj. služby výpůjční, meziknihovní, informační a přístup na Internet) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

2. Registrace čtenáře 

2.1 Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba (i cizí státní příslušník) na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů čtenáře. Na základě přihlášky je mu vydán čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

2.2 Děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce.
2.3 Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2019/679. Poučení o ochraně je přílohou KŘ.

3. Povinnosti čtenáře 

Čtenáři

- jsou povinni řídit se výpůjčním řádem a dodržovat pokyny knihovníka
- osobně ručí za půjčené dokumenty a nesmí je půjčovat bez souhlasu knihovníka dalším osobám
- zjištěná poškození půjčených dokumentů jsou povinni ohlásit knihovníkovi, jinak nesou odpovědnost za případné závady a jsou povinni knihovně uhradit vzniklou škodu
- v případě onemocnění nakažlivou chorobou jsou povinni toto ohlásit v knihovně a zabezpečit dezinfekci knih
- rovněž v případě ztráty čtenářského průkazu je nezbytné o tom uvědomit knihovnu
- v knihovně je nutno hlásit také změnu jména, bydliště a čísla občanského průkazu
- při ztrátě půjčeného dokumentu jsou povinni zajistit buď náhradní výtisk téhož titulu nebo uhradit jeho cenu včetně manipulačního poplatku za úkony spojené s likvidací škody
- hrubé nebo soustavné porušování výpůjčního řádu opravňuje knihovníka zbavit jej práva používat služeb knihovny.

4. Práva čtenáře 

Čtenáři mají právo
- půjčovat si knihovní dokumenty jak z vlastního fondu knihovny, tak z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů
- výpůjční doba jsou 3 měsíce, po jejím uplynutí si tuto dobu mohou u knihovníka prodloužit, jinak zaplatí poplatek z prodlení
- knihy, které jsou vypůjčené, si mohou rezervovat
- návštěvníci Internetu mají možnost po domluvě s knihovníkem si při velkém zájmu rezervovat počítačovou stanici, případně se domluvit i na jiném vhodnějším čase přístupu k Internetu mimo otvírací dobu knihovny.

5. Poplatky 

Ceník služeb a sankcí

Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.


© 2018 Místní knihovna Zděchov, Zděchov 175, 756 07 
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!